Allmänna villkor

1. Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap på Black Bull Functional Fitness AB och mellan den person (”Kunden”) som är namngiven i köpeavtalet, till vilket villkoren utgör en integrerad del. Avtalet är personligt och kan inte överlåtas på annan person. Medlemskapet inkluderar deltagande i anläggningens utbud under schema/öppettider.

Minimiålder för tecknande av avtal/medlemskap är 18 år. För tränande som ej fyllt 18 år krävs att målsman tecknar medlems avtal samt har betalningsansvar för dennes räkning. Lägsta ålder för att träna hos oss är 13 år. Om du är mellan 13–16 år tränar man med målsman.

Distansavtalslagen
Black Bull följer distansavtalslagen vid köp via vår hemsida. Under förutsättning av att tjänsten/träningen inte påbörjats/aktiveras har kund rätt att under ångerfristen få tillbaka erlagt belopp för varor och tjänster. Inom 14 dagar från köptillfället (”ångerfristen”) har kund som är privatperson rätt att skriftligen meddela Black Bull Functional Fitness AB om han/hon ångrat sitt köp.

2. Hälsotillstånd

Varje kund ansvarar själv för att hälsotillståndet är sådant att de utan risk kan delta i aktiviteterna på Black Bull.

3. Trivselregler och träningsföreskrifter

Identifikation skall kunna uppvisas för Black Bulls personal varje gång kunden besöker Black Bull Functional Fitness. Det åligger alla kunder att ta del av och följa gällande trivselregler. Kund skall följa de anvisningar avseende metoder och användning av utrustning som meddelats, skriftligen eller muntligen av Black Bulls personal.

4. Avtalstid och uppsägning

Black Bull erbjuder medlemskap både med och utan bindningstid. Månadsmedlemskap (12 månader bindningstid & Ingen bindningstid) gäller tills vidare/löpande (betala per månad) tills kunden säger upp medlemskapet. Samtliga belopp är inklusive moms (6%) och avser betalning i valuta SEK.

När uppsägning vill ske skall medlemmen informera om detta på anläggningen under de bemannade receptionstiderna. Måndag -Torsdag kl. 17.00-20.00.
Avtalet fortsätter löpa månadsvis tills kunden säger upp avtalet. Medlemskapet skall sägas upp 20 dagar innan nästkommande månadsdebitering sker, i annat fall sker debitering för nästkommande månad.

GULD medlemskap

Medlemskapet kostar 1957 kr/mån (debiteras månadsvis i förskott) och har ingen bindningstid. Dock skall medlemmen informera om uppsägning i receptionen.
Avtalet fortsätter löpa månadsvis tills kunden säger upp avtalet. Avtalet kan när som helst sägas upp 20 dagar innan nästkommande månadsdebitering sker, i annat fall sker debitering för nästkommande månad.
Detta medlemskap ger fritt antal träningspass/månad och fri tillgång till gymmet mellan 03.30-22.00. Det ingår även 2 tillfällen á 50min med massage och/eller personlig träning i månaden.

SILVER medlemskap med 12 månaders bindningstid

Medlemskapet kostar 699 kr/mån (debiteras månadsvis i förskott) och har 12 månaders bindningstid.
Avtalet fortsätter löpa månadsvis tills kunden säger upp avtalet efter de första 12 månaderna. Där efter kan medlemskapet när som helst sägas upp 20 dagar innan nästkommande månadsdebitering, i annat fall sker debitering för nästkommande månad. Uppsägning sker i receptionen.
Silver medlemskap ger fritt antal träningspass/månad och fri tillgång till gymmet mellan 03.30-22.00.

SILVER medlemskap ingen bindningstid

Medlemskapet kostar 799 kr/mån (debiteras månadsvis i förskott) och har ingen bindningstid.
Avtalet fortsätter löpa månadsvis tills kunden säger upp avtalet. Medlemskapet kan när som helst sägas upp 20 dagar innan nästkommande månadsdebitering, i annat fall sker debitering för nästkommande månad. Uppsägning sker i receptionen.
Silver medlemskap ger fritt antal träningspass/månad och fri tillgång till gymmet mellan 03.30-22.00.

BRONS medlemskap med 12 månaders bindningstid

Medlemskapet kostar 499kr/mån (debiteras månadsvis i förskott) och har 12 månaders bindningstid.
Avtalet fortsätter löpa månadsvis tills kunden säger upp avtalet efter de första 12 månaderna. Där efter kan medlemskapet när som helst sägas upp 20 dagar innan nästkommande månadsdebitering, i annat fall sker debitering för nästkommande månad. Uppsägning sker i receptionen.
Detta medlemskap ger möjlighet till 2 gruppass per vecka och fri tillgång till gymmet mellan 03.30-22.00.

BRONS medlemskap med ingen bindningstid

Medlemskapet kostar 599 kr/mån och (debiteras månadsvis i förskott) och har ingen bindningstid.  Avtalet fortsätter löpa månadsvis tills kunden säger upp avtalet. Medlemskapet kan när som helst sägas upp 20 dagar innan nästkommande månadsdebitering, i annat fall sker debitering för nästkommande månad. Uppsägning sker i receptionen. Detta medlemskap ger möjlighet till 2 gruppass per vecka och fri tillgång till gymmet mellan 03.30-22.00.

Avbokning
Avbokning av träningstillfälle sker senast 240 minuter/4 timmar innan start. Annars debiteras 100 kr.

Frysa eller pausa ett medlemskap
Kunder som på grund av särskilda omständigheter inte kan utnyttja sitt medlemskap under viss tid, kan mot giltigt intyg frysa sitt medlemskap.
Frysning av medlemskap vid skada, sjukdom, graviditet, studier, värnpliktstjänstgöring eller jobb på annan ort ges med minst 30 dagar och längst med 365 dagar. Vid graviditet fryser vi normalt t.o.m. tre månader efter beräknad nedkomst.
Behöver medlemskapet frysas längre än dessa tre månader efter nedkomstdatum, behöver medlem styrka detta med ett intyg.
Frysning av medlemskap vid resa i mer än 90 dagar ges med minst 90 dagar och längst med 365 dagar. Frysning av medlemskap ska ske i förväg.

Giltiga intyg:
Sjukdom / skada: Intyg från läkare/ annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.
Graviditet: Inget intyg krävs
Jobb/militärtjänst på annan ort: Intyg från företag eller dylikt
Resa i mer än 90 dagar: Tur och returbiljett, adressändring eller dylikt
Begäran om frysning av medlemskap skickas till info@blackbullff.se.

5. Avstängning vid utebliven betalning:

Om betalning ej sker enligt avtalade betalningsvillkor kommer medlemmen att stängas av från träning till betalning sker.

6. Prisändringar

Bolaget förbehåller sig rätten att justera priserna när som helst med hänsyn till inflationen. Dessa justeringar kan genomföras regelbundet för att säkerställa att priserna förblir i linje med förändringarna i inflationstakten och den allmänna prisnivån. Vi strävar efter att informera våra kunder i förväg om eventuella justeringar och att kommunicera tydligt om hur och varför priserna ändras. Vår önskan är att upprätthålla transparens och öppenhet i våra prissättningspolicyer för att säkerställa långsiktigt förtroende och samarbete med våra kunder.

7. Betalning vid månadsvis betalning

Betalning av månadsavgifter sker via konto/kreditkort och löpande i förskott, vid månadsdebitering är förfallodagen den dag avtalet tecknandes varje månad.
Undantaget om den dagen infaller på en helgdag då betalning kommer att belasta kortet närmaste bankdag innan förfallodagen.
Om medel saknas på Medlemmens konto/kreditkort dagen för överföring/debitering, skickar Bolaget en påminnelsefaktura på till betalning förfallen månadsavgift. Betalas ej påminnelsefakturan inom den angivna betalningsfristen så skickar Bolaget skulden till inkasso. Bolaget har rätt att debitera Medlemmen faktureringsavgift och påminnelseavgift. Medlemmen har uppfyllt sin betalningsskyldighet när i påminnelsefakturan angivet belopp har kommit in på Bolagets konto. Om Bolaget inte erhåller betalning senast på förfallodagen för påminnelsefakturan så har Bolaget rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen och, i förekommande fall, kostnader för inkasso.

För att medlemmen ska kunna betala inköpt medlemskap behöver betalningar för e-handel godkännas via dennes bank.

8. Ändring av kundens personuppgifter

Kunden skall omgående underrätta Black Bull om ändring av personfakta som namn, adress, telefonnummer eller e-mailadress.
Black Bull ansvarar inte för de fall där eventuell betalningspåminnelse eller information inte når kunden på den av kunden aktuella angivna adressen.

9. Ansvar för kundens ägodelar och olycksfall

Black Bull ansvarar inte för förluster på grund av stöld, inbrott eller av annan anledning för skador på kundens eller andra besökares tillhörigheter.
Black Bull ansvarar inte för personskador som förorsakats kund på grund av olycksfall eller till följd av annan besökares agerande eller brist därpå.

10. Praktiska ändringar

Black Bull Functional Fitness AB förbehåller sig rätten att ändra scheman och antal pass/vecka. Säsongsmässiga förändringar av öppettider/schema annonseras via Black Bulls hemsida och/eller facebookssida.

Borttappad nyckeltagg debiteras med 150kr.

11. Kundregister i databas

Alla kunder registreras i en databas. Genom godkännande av detta avtal godkänner kunden den registreringen. Black Bull behandlar uppgifter om kunden för att kunna tillhandahålla och administrera kundsystem som kunden har samtyckt till. Kundens uppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen. Uppgifter utelämnas ej till tredje part om ej behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet med intresseavvägning som rättslig grund.

12. Medgivande

Genom att jag, som undertecknande kund, godkänner villkoren medger jag att uttag får göras från angivet konto/kort på begäran av betalningsmottagaren Black Bull Functional Fitness AB för överföring till denne.

13. Annan betalare

Om annan person eller företag som i avtalet påtagit sig betalningsansvar för kunden avbryter betalningarna är kunden solidariskt betalningsansvarig.

14. Doping

Black Bull förbehåller sig rätten att oanmält godkänna dopningskontroller. Försäljning av dopingklassade preparat eller liknande prestationshöjande medel leder till omedelbar uteslutning från Black Bull Functional Fitness. Ingen återbetalning sker.

Bli medlem

Klicka här

Kontakta oss

info@blackbullff.se
Allmänna villkor

Hitta till oss

Ydrevägen 15 A
573 35 Tranås